Ochrana a zpracování osobních údajů

Při nakládání s daty pro interní obchodní záležitosti se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Realitní kancelář ing. Miloslav Němec,  IČ: 12154296, www.realitynemec.cz, prohlašuje, že ve&scaron ;keré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně, slouží pouze k interním záležitostem firmy pro komunikaci se zákazníkem.

Shromažďování osobních údajů

Probíhá pro realizaci obchodní transakce se klientem, na základě jeho zájmu o spolupráci s naší realitní kanceláři: od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu),rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo sídla firmy, telefonní a emailový kontakt, případně číslo bankovního účtu pro převod peněz z realizované zakázky. Dále pak evidujeme Vaše obcho dní transakce u nás, tyto údaje jsou shromažďovány v interní části naší realitní kanceláře a jsou chráněny proti zneužití. Nejsou poskytovány v žádném případě třetí straně.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Klient podepsáním smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi realitní kanceláře po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům v naší realitní kanceláři, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné (emailové) žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití v zabezpečené interní části naší realitní kanceláře. Osobní úd aje klientů realitní kancelář nepředává žádné další osobě. Výjimku tvoří osoby, bez kterých by nemohlo dojít k úspěšnému dokončení sjednané spolupráce.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření realitní kanceláři archivovány v interní části realitní kanceláře, a to ve formě písemné a elektronické a jsou přístupné pouze majiteli realitní kanceláře.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Při nakládání s daty pro interní obchodní záležitosti se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením Evropské unie GDPR platné od 25.5 2018

Poučení o ochraně osobních údajů

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování
 • kategoriích dotčených osobních údajů
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby
 • existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu:

 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkaji.

Právo na výmaz:

Máte právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

Právo na omezení zpracování:

Máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoliv z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo podat stížnost:

 • písemně
 • e-mailem
 • telefonicky

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Lhůta na vyřízení je 30 kalendářních dnů.