Realitní kancelář Miloslav Němec Třebíč prodej nemovitostí domy byty reality Třebíč úvěry koupě nemovitostí realitní činnost Vysočina nemovitosti

Spolupracujeme:

Hypoteční banky
Stavební spořitelny

Prodej RD Třebíč Hladíkova


Dvoubytový dům na dobré adrese pokračování

Prodej 3+1 Třebíč, Družstevní


prodej zajímavého zděného bytu pokračování


1.

Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku. Poplatníkem daně z příjmu je ten, kdo příjem obdrží.

2.

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Dále jsou osvobozeny příjmy z prodeje majetku uvedeného v předchozí větě v případě, že prodávající zde nemá bydliště, nemovitostí a nebytových prostor přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let. V případě, ze jde o prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou). Tyto lhůty se vztahují na majetek, který nebyl zahrnut v obchodním majetku prodávajícího.

3.

Příjmy z prodeje, na které se nevztahuje osvobození uvádíme do daňového přiznání a stávají se součástí všech příjmů, které prodávající dosáhl v daném roce. Daňovou povinnost si prodávající vyčísluje v daňovém přiznání sám. Při vyčíslení daně se příjmy snižují o výdaje vynaložené v souvislosti s prodejem (např. nabývací cena nemovitosti, výdaje spojené s prodejem - znalecké posudky, platby notáři, provize realitní kanceláře, zaplacená daň z převodu nemovitostí, atd.). Rozdíl příjmů a výdajů vstupuje do celkového základu daně z příjmů.

4.

Daňové přiznání k dani z příjmů se podává k 31.3. následujícího roku, ve kterém byly příjmy podléhající dani dosaženy. Pokud poplatník využije zákonné možnosti odložit termín pro podání přiznání a platby daně prostřednictvím plné moci daňového poradce prodlužuje se termín do 30.6. K těmto termínům je daňová povinnost také splatná.

5.

Dani z příjmu podléhají také příjmy z pronájmu Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) stanoví v § 9 pro poplatníky - fyzické osoby, že příjmy z pronájmu jsou: příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), příjmy z pronájmu nebytových prostor příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, který se posuzuje jako ost. příjem podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona.
Jedná-li se o příjmy z pronájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů zdaňují se jen u jednoho z nich, a to i v případě, že plynou z více druhů pronajatých nemovitostí nebo věcí movitých, a to i rozdílného charakteru (např. automobil, dům, chata, byt, garáž, pozemek aj.). Tyto příjmy je třeba uvést do daňového přiznání jednoho z manželů. Bude-li se však jednat o pronájem majetku, např. domu zahrnutého v obchodním majetku jednoho z manželů, jedná se již o příjmy podle § 7 u toho z manželů, který má předmětný majetek zahrnut ve svém obchodním majetku.
Základem daně podle § 9 zákona jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud je to pro poplatníky výhodné, mohou uplatnit výdaje paušální částkou ve výši 20 % z dosažených příjmů.
Aktuální nabídka | Vložit nabídku/poptávku | Hledáme pro klienty | Finanční služby | Poradna | Kontakty
Copyright © 2006 www.realitynemec.cz, created by www.enviro.cz.