Realitní kancelář Miloslav Němec Třebíč prodej nemovitostí domy byty reality Třebíč úvěry koupě nemovitostí realitní činnost Vysočina nemovitosti

Spolupracujeme:

Hypoteční banky
Stavební spořitelny

Prodej RD Třebíč Hladíkova


Dvoubytový dům na dobré adrese pokračování

Prodej 3+1 Třebíč, Družstevní


prodej zajímavého zděného bytu pokračování


S účinností od 1.1.2004 dochází novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně.

1.

1. Přiznání k dani z převodu nemovitostí podávají fyzické a právnické osoby, které úplatně převádějí vlastnictví k nemovitostem, vyměňují nemovitosti nebo na ně přechází vlastnictví k nemovitostem při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, či vydržení nebo ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a fyzické osoby nebo právnické osoby oprávněné z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitostí darováním. Za nemovitosti jsou pro účely této daně považovány věci nemovité, byty a nebytové prostory. Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, podává každý z manželů samostatně daňové přiznání. V případě podílových spoluvlastníků podává daňové přiznání každý spoluvlastník samostatně.

2.

Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, tj. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem 1.1.2004 a násl., nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí
Katastrální úřad v případě povolení vkladu práva vyznačí na smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti doložku, kde se mimo jiné uvádí "Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne ….". Od tohoto data běží lhůta pro podání daňového přiznání.

3.

Povinnou přílohou daňového přiznání je kopie smlouvy, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti a znalecký posudek o ceně zjištěné dle oceňovacího předpisu platné ke dni nabytí nemovitosti novým vlastníkem, tj. ke dni právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, jde-li o úplatný převod nemovitosti evidovaných v katastru nemovitostí na základě smlouvy nebo ke dni účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

4.

V případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněných v době po 1.1.2004 je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit.

5.

Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1.1.2004 činí 3 % ze základu daně. Daň se vyčísluje z vyšší částky, kdy je porovnána hodnota ve znaleckém posudku a kupní smlouvě. Činí-li daň z převodu nemovitostí méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává, ale poplatník daň neplatí.

6.

Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě penále na dani z převodu nemovitostí popř. možnosti zvýšení daně až o 10%.
Aktuální nabídka | Vložit nabídku/poptávku | Hledáme pro klienty | Finanční služby | Poradna | Kontakty
Copyright © 2006 www.realitynemec.cz, created by www.enviro.cz.